Kaydet (Commit) ffa2062b authored tarafından Gürer Özen's avatar Gürer Özen

yeni muavin için 1-2 satır

üst c12bc520
......@@ -476,7 +476,8 @@ Normal bir
ekirdek modlleri ieren pisi paketleri kurulduktan sonra, omar araclyla
arlan bu komut, /sbin/depmod komutunu altrarak, almakta olan
ekirdek iin, bu modllerin hangi aygtlar desteklediklerini ve birbirlerine
olan bamllklarn gsteren modules.map dosyalarn oluturmaktadr.
olan bamllklarn gsteren modules.*map, modules.dep, modules.alias dosyalarn
oluturmaktadr.
Her bir ekirdek iin /lib/modules/2.6.16.24-49/ gibi dizinlerde bulunan bu
dosyalar, muavin ve modprobe komutu tarafndan kullanlmaktadr.
\end_layout
......@@ -1093,7 +1094,7 @@ Pardus a
Aygt dosyas oluturma, donanm tanma programlarn tetikleme ileri
tamamen udev tarafndan yaplmakta, ekirdek ile udev arasnda eski hotplug
sistemi yerine netlink soket balants kullanlmakta, donanma ait modln
bulunmas sysfs dosya sisteminden gelen retici/rn gibi bilgilerle kurulu
bulunmas sysfs dosya sisteminden gelen retici/rn gibi bilgilerle, kurulu
olan modllerin desteklediklerinin listesi karlatrlarak dinamik olarak
yaplmakta, al sistemi ve servis betikleri yksek seviyeli Python diliyle
yazlmakta.
......@@ -1180,6 +1181,22 @@ sleep En
hem daha salam, hem de daha hzl oluyor.
\end_layout
\begin_layout Description
udev Hemen hemen tm datmlar tarafndan kullanlyor.
Klasik diskte tutulan sabit /dev dizinine ve bir sre ekirdee dahil olup
sonra atlan devfs sistemine gre, ok temiz ve esnek.
\end_layout
\begin_layout Description
muavin Donanm tanma srasnda udev ile modprobe arasnda bizim muavin
programmz bulunuyor.
ekirdekten gelen MODALIAS deerini direk modprobe etmemekteki amacmz,
araya daha esnek bir kontrol sokabilmek.
MODALIAS, zellikle ISAPNP gibi veri yollarnda henz baarl deil.
Muavin ayrca, CPU frekans modlleri gibi, daha sezgisel metotlarla bulunan
modllerle de ilgileniyor.
\end_layout
\begin_layout Section
Belge Gemii
\end_layout
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment