Kaydet (Commit) bbe55527 authored tarafından Furkan Duman's avatar Furkan Duman

Birkaç ufak yerelleştirme

üst cd16c084
# translation of tr.po to Turkish
# translation of tr.po to
# translation of tr.po to Türkçe
# PiSi Translation
# Copyright (C) 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
# Eray Ozkural <eray@uludag.org.tr>
......@@ -7,18 +7,19 @@
# Eray Özkural <eray@uludag.org.tr>, 2005.
# Eray Ozkural <eray@uludag.org.tr>, 2005.
# Eray Ozkural <eray@pardus.org.tr>, 2006.
# Furkan Duman <coderlord@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tr\n"
"POT-Creation-Date: 2006-06-07 15:12+EEST\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-07 15:13+0300\n"
"Last-Translator: Eray Ozkural <eray@pardus.org.tr>\n"
"Language-Team: Türkçe <tr@li.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2006-06-10 07:53+0300\n"
"Last-Translator: Furkan Duman <coderlord@gmail.com>\n"
"Language-Team: Turkish <tr@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"X-Generator: KBabel 1.11\n"
#: pisi-cli:37
msgid "Keyboard Interrupt: Exiting..."
......@@ -837,7 +838,7 @@ msgid ""
"the package in graphviz format to 'pgraph.dot'.\n"
msgstr ""
"Paket ilişkilerini çiz\n"
"Kullanım: graph <package1> <package2> ...\n"
"Kullanım: graph <paket1> <paket2> ...\n"
"\n"
"Paket ilişkilerinin bir çizgesini, bağımlılık ve çatışma\n"
"ilişkilerini verilen paketlerden takip ederek yaz.\n"
......@@ -1012,7 +1013,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"PİSİ paketlerini kur\n"
"\n"
"Kullanım: install <package1> <package2> ... <packagen>\n"
"Kullanım: install <paket1> <paket2> ... <paketn>\n"
"\n"
"Paketler için dosya adları, URI'lar veya paket adları kullanabilirsiniz.\n"
"Eğer bir paket adı verdiyseniz, bu paket depoda bulunmalıdır.\n"
......@@ -1048,7 +1049,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"PİSİ paketlerini yükselt\n"
"\n"
"Kullanım: Upgrade <package1> <package2> ... <packagen>\n"
"Kullanım: Upgrade <paket1> <paket2> ... <paketn>\n"
"\n"
"Paketleri belirtmek için şimdilik sadece paket adları kullanabilirsiniz\n"
"Verdiğiniz paket adları depolarda yer almalıdır. Eğer sadece\n"
......@@ -1088,7 +1089,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"PİSİ paketlerini kaldır\n"
"\n"
"Kullanım: remove <package1> <package2> ... <packagen>\n"
"Kullanım: remove <paket1> <paket2> ... <paketn>\n"
"\n"
"Paket(leri) sisteminizden kaldırır. Sadece kaldırılacak paketlerin adlarını "
"verin.\n"
......@@ -1119,7 +1120,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Paket bilgisini göster\n"
"\n"
"Kullanım: info <package1> <package2> ... <packagen>\n"
"Kullanım: info <paket1> <paket2> ... <paketn>\n"
"\n"
"<paketi> ya bir paket adıdır ya da bir .pisi dosyasıdır.\n"
......@@ -1213,9 +1214,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Verilen bir dizindeki PİSİ dosyalarını indeksle\n"
"\n"
"Kullanım: index <directory>\n"
"Kullanım: index <dizin>\n"
"\n"
"Bu komut bir dizindeki bütüm PİSİ dosyalarını arastırır, PİSİ\n"
"Bu komut bir dizindeki bütün PİSİ dosyalarını araştırır, PİSİ\n"
"etiketlerini toplar ve bilgiyi çıktı, varsayılan adı 'pisi-index.xml',olan "
"XML dosyasında birleştirir. Özellikle, hem ikili hem kaynak\n"
"paketlerini indeksler.\n"
......@@ -1503,7 +1504,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Dosya araştır\n"
"\n"
"Kullanım: search-file <path1> <path2> ... <pathn>\n"
"Kullanım: search-file <yol1> <yol2> ... <yoln>\n"
"\n"
"Belirtilen dosyayı içeren paketi bulur.\n"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment