Kaydet (Commit) e5e57aae authored tarafından Eda Altuntaş's avatar Eda Altuntaş

Dokümantasyon güncellendi.

üst 6fc0c0d4
......@@ -57,8 +57,6 @@
cd oyun-parki-ui && npm install
```
`git clone https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-ui`
6. Projemize API paketini dahil etmek için src klasörüne giriyor ardından git aracı ile indiriyoruz. İndirdikten sonra gerekli npm paketlerini yüklüyoruz.
```bash
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment