Kaydet (Commit) f2ed8e2a authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

Dokümantasyonda güncelleme yapıldı

üst 74166ac2
......@@ -7,7 +7,8 @@ Bu repository Oyun Parkının tam ve küçük versiyonunun imaj dosyalarının
------
1. [Docker](https://docs.docker.com/get-docker/) kurulumunu yapın.
2. İmaj dosyasını iki şekilde elde edebilirsiniz.
2. Kurulumdan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.
3. İmaj dosyasını iki şekilde elde edebilirsiniz.
1. [Docker Hub](https://hub.docker.com/) sisteminde bulunan hazır imajı `docker pull nyxteam/oyunparki-small` ve `docker pull nyxteam/oyunparki-full` komutlarını kullanarak iki imajıda çalışmaya hazır bir şekilde indirebilirsiniz.
2. Kendi bilgisayarınızda hazırlamak için kullanmak istediğiniz versiyona karar verdikten sonra `docker build -f Dockerfile.small -t nyxteam/oyunparki-small .` veya `docker build -f Dockerfile.full -t nyxteam/oyunparki-full .` komutlarını kullanarak imajları kurabilirsiniz.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment