Kaydet (Commit) 74166ac2 authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

Açıklama düzeltildi

üst 0d6f910c
# Oyun Parkı
***Proje açıklaması (sonradan düzeltilecek)***
Bu repository Oyun Parkının tam ve küçük versiyonunun imaj dosyalarının çekirdeğini barındırmaktadır. Projenin bütün halini görmek için [Oyun Parkı UI](https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-ui) repositorysini ziyaret edebilirsiniz.
### Kurulum
......@@ -33,7 +33,7 @@ Oyun Parkı projesi iki tane ayrı versiyon barındırmaktadır. Bu versiyonlar
| | Tam | Küçük |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------- |
| Sıkıştırılmış Boyut | | ~970 MB |
| Sıkıştırılmış Boyut | ~2.48 GB | ~970 MB |
| Boyut | ~5 GB | ~2 GB |
| Programlar | Firefox, LibreOffice, Thunderbird,GIMP, Mousepad, Pardus Store, Pinta, VLC | Hiçbiri |
| Ortalama Bellek Kullanımı | ~400 MB | ~250 MB |
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment