Kaydet (Commit) d4465528 authored tarafından Mehmet ÇALIK's avatar Mehmet ÇALIK

Update README.md

üst 703612cf
......@@ -11,3 +11,5 @@ Kolayca debian tabanlı kendi dağıtımınızı yapın.
| Her türlü soru öneri için mcalik558@gmail.com
| Bilgisayarınız da sıkıntı çıkarsa sorumluluk kabul etmiyorum.
| https://sulincix.gitlab.io/sayfalar/html/debian-iso-yapimi.html adresinden uyarlanmıştır..
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment