Kaydet (Commit) 9f3ffde1 authored tarafından Muaz's avatar Muaz

Hata tespiti icin eklenmiş olan loglar kaldirildi

üst 31e7c200
......@@ -11,7 +11,7 @@
// karsi tarafin oynayabilecegi hamleleri de hesaplamasi ve karsi tarafa en az
// tasi kazandirarak ve kendisi olabilecek en fazla tasi hazinesine katacak sekilde
// 'en iyi' hamlesini bulmasi
const zorlukDerecesi = 4;
class Hole {
......@@ -34,7 +34,7 @@ var state = true; //true ise oyun devam ediyor.
async function wait(x) {
setTimeout(() => {
console.log("Done waiting");
//console.log("Done waiting");
if(zorlukDerecesi == 1 || zorlukDerecesi == 2){
robotEasy();
}
......@@ -174,7 +174,7 @@ function dagit(user,hole){
}else if(user1hole[sonHole].value == 1 && user2hole[5 - sonHole].value > 0){ // son tas kendindenki bos kuyuna geliyosa,
player = 2;
// ve karsi kuyu da tas varsa kendi tek tasini ve karsidakileri hepsini al
console.log(user2hole[5 - sonHole].value + " kural 3 gerceklesti.");
//console.log(user2hole[5 - sonHole].value + " kural 3 gerceklesti.");
user1hole[6].value += user2hole[5 - sonHole].value + 1;
user1hole[6].addedDotcount += user2hole[5 - sonHole].value + 1;
user1hole[sonHole].value = 0;
......@@ -255,7 +255,7 @@ function dagit(user,hole){
}else if(user2hole[sonHole].value == 1 && user1hole[5 - sonHole].value > 0){ // son tas kendindenki bos kuyuna geliyosa,
// ve karsi kuyu da tas varsa kendi tek tasini ve karsidakileri hepsini al
player = 1;
console.log(user1hole[5 - sonHole].value);
//console.log(user1hole[5 - sonHole].value);
user2hole[6].value += user1hole[5 - sonHole].value + 1;
user2hole[6].addedDotcount += user1hole[5 - sonHole].value + 1;
user2hole[sonHole].value = 0;
......@@ -383,8 +383,8 @@ function robotHard(){
};
console.log("dagitim sonrasi user1hole uzunnlugu: ",user1hole.length);
console.log("dagitim öncesi hazine: ",user1hole[6].value);
//console.log("dagitim sonrasi user1hole uzunnlugu: ",user1hole.length);
//console.log("dagitim öncesi hazine: ",user1hole[6].value);
//tikla("user1hole"+(denenecek_hole_indis+1).toString()+"x"); // dolu hucreyi dagittini dusun
dagit(1,denenecek_hole_indis+1);
//console.log("dagitim sonrasi hazine: ",user1hole[6].value);
......@@ -443,8 +443,8 @@ function robotExpert(){
};
console.log("dagitim sonrasi user1hole uzunnlugu: ",user1hole.length);
console.log("dagitim öncesi hazine: ",user1hole[6].value);
//console.log("dagitim sonrasi user1hole uzunnlugu: ",user1hole.length);
//console.log("dagitim öncesi hazine: ",user1hole[6].value);
//tikla("user1hole"+(denenecek_hole_indis+1).toString()+"x"); // dolu hucreyi dagittini dusun
dagit(1,denenecek_hole_indis+1);
//console.log("dagitim sonrasi hazine: ",user1hole[6].value);
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment