Kaydet (Commit) 69738829 authored tarafından Abdülkerim AKSAK's avatar Abdülkerim AKSAK

Update README.md

üst e6d90a7e
......@@ -96,7 +96,7 @@ function robotMedium() {
}
```
<b>Daha Ne Kadar Zor Olabilir Seviyesi:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
<b>Zor Seviye:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
```javascript
function robotHard() {
......@@ -145,7 +145,7 @@ function robotHard() {
}
```
<b> Seviye:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
<b>Daha Ne Kadar Zor Olabilir Seviyesi:</b> Kuyu sayıları arasından rastgele birini seçerek Cengaver'imiz hamlesini oynamakta.
```javascript
function runRobotExpert(){
......@@ -209,7 +209,7 @@ function robotExpert(){
> SocketIO kullanarak oluştuduğumuz server ile kullanıcıların bu server üzerinde <i>oda oluşturma</i> ve <i>odaya katılma</i> fonksiyonlarıyla çevrim içi olarak oynayabilmektedir.
![OdaImage]()
![OdaImage](https://kod.pardus.org.tr/tugbaficici/mangala/raw/master/assets/image/oda.png)
## Arkadaşına Karşı
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment