Kaydet (Commit) 36569af7 authored tarafından Your Name's avatar Your Name

fix debian

üst 6dbdf4a7
#!/bin/bash
source=src/
name=unibuild
version=0.0
partof=devel
arch=all
priority=optional
description="""Evrensel paketleme aracı
Unibuild kullanarak kodlarınızı daha basit bir şekilde paketleyebilirsiniz."""
_install(){
find $WORKDIR/ -type f | xargs chmod 755
mkdir -p $INSTALLDIR/usr/bin
mkdir -p $INSTALLDIR/usr/lib/unibuild
mv $WORKDIR/unibuild.sh $INSTALLDIR/usr/bin/unibuild
mv $WORKDIR/* $INSTALLDIR/usr/lib/unibuild/
}
\ No newline at end of file
......@@ -8,7 +8,7 @@ echo -e "Section: $partof"
echo -e "Priority: $priority"
echo -e "Architecture: $arch"
echo -e "Maintainer: $maintainer <$email>"
echo -e "Installed-Size: $(du -s diyorki | cut -f 1)"
echo -e "Installed-Size: $(du -s $INSTALLDIR | cut -f 1)"
echo -ne "Depends:"
for dep in ${depends[@]}
do
......@@ -20,12 +20,12 @@ echo -e "Description: $description\n"
}
_create_metadata(){
# Eğer kullanıcı debian control dosyası ve diğer doyaların olduğu bir dizin
# yani $debdir tanımlarsa o dosyaları kullanırız, tanımlamazsa _write_metadata işlevini.
if [ $CURDIR/$debdir && -d $debdir ]; then
cp -prfv $debdir/* $PKGDIR/
mkdir -p $PKGDIR/DEBIAN
if [ -d "$debdir" ]; then
cp -prfv $debdir/* $PKGDIR/DEBIAN
else
_write_metadata > $PKGDIR/control
_write_metadata > $PKGDIR/DEBIAN/control
fi
find $INSTALLDIR/ -type d | xargs chmod 755
find $INSTALLDIR/ -type f -exec md5sum {} \; > $PKGDIR/md5sums
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment