Kaydet (Commit) 623ab874 authored tarafından Gürer Özen's avatar Gürer Özen

smed obsolote, ahenk ve zorg taşındı

üst 38423643
...@@ -8,11 +8,8 @@ sağlayan bir yazılımdır. ...@@ -8,11 +8,8 @@ sağlayan bir yazılımdır.
dizinler: dizinler:
ahenk: Merkezi Çomar yönetim sistemi
api: ÇomarAPI genel yapılandırma fonksiyonlarını içeren Python paketi api: ÇomarAPI genel yapılandırma fonksiyonlarını içeren Python paketi
belgeler: Belgeler ve sunumlar belgeler: Belgeler ve sunumlar
betikler: Taslak halindeki betikler betikler: Taslak halindeki betikler
comar: Çomar sistem servisi, Çomar altyapısının çekirdeği comar: Çomar sistem servisi, Çomar altyapısının çekirdeği
smed: Çomar model.xml dosyası için basit bir editör
zorg: Pardus grafik yapılandırma sistemi
...@@ -8,11 +8,8 @@ capability of their peers. ...@@ -8,11 +8,8 @@ capability of their peers.
directories: directories:
ahenk: Çomar distributed management system draft
api: ComarAPI Python package for generic configuration operations api: ComarAPI Python package for generic configuration operations
belgeler: Documentation belgeler: Documentation
betikler: Work-in-progress scripts betikler: Work-in-progress scripts
comar: Çomar system service, core part of the Çomar framework comar: Çomar system service, core part of the Çomar framework
smed: Simple editor for Çomar model.xml files (out-of-date, needs maintenance)
zorg: Pardus display configuration subsystem
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment