Kaydet (Commit) c3a3cd27 authored tarafından Gürer Özen's avatar Gürer Özen

pspec dtd.

Ciddi bir problemi var. O yüzden bir kısım pspec'i tam validate
edemiyor.

Gerizekalı dtd, elementleri random order olarak tanımlamaya izin
vermiyor. Ya tamamen bu listeden herhangi bir element istendiği
gibi kullanılabilir diyebiliyoruz. Ya da bu element bir yada daha
fazla, şu en fazla bir tane falan diye tanımlıyor, ama o sırada
kullanmak zorunda kalıyoruz.

Uygun çözümü biraz düşüneceğim. Şimdilik kalsın böyle.
üst 72a4d291
<!-- Document Type Declaration file for PISI pspec.xml files -->
<!-- http://www.uludag.org.tr/projeler/pisi/ -->
<!ELEMENT PISI (Source,Package+,History)>
<!-- Source Section -->
<!ELEMENT Source (
Name,
Homepage,
Packager,
License+,
IsA*,
PartOf*,
Summary+,
Description+,
Archive,
Patches?,
BuildDependencies?
)>
<!ELEMENT Name (#PCDATA)>
<!ELEMENT Homepage (#PCDATA)>
<!ELEMENT Packager (Name, Email)>
<!ELEMENT Email (#PCDATA)>
<!ELEMENT License (#PCDATA)>
<!ELEMENT IsA (#PCDATA)>
<!ELEMENT PartOf (#PCDATA)>
<!ELEMENT Summary (#PCDATA)>
<!ELEMENT Description (#PCDATA)>
<!ELEMENT Archive (#PCDATA)>
<!ATTLIST Archive sha1sum CDATA #REQUIRED>
<!-- NOTE: we can limit possible types here to the ones that pisi know -->
<!ATTLIST Archive type CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT BuildDependencies (Dependency+)>
<!ELEMENT Dependency (#PCDATA)>
<!ATTLIST Dependency versionFrom CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Dependency versionTo CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Dependency version CDATA #IMPLIED>
<!-- NOTE: release number dependencies? -->
<!ELEMENT Patches (Patch+)>
<!ELEMENT Patch (#PCDATA)>
<!ATTLIST Patch compressionType CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Patch level CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST Patch target CDATA #IMPLIED>
<!-- Package Section -->
<!ELEMENT Package (
Name?,
License*,
IsA*,
PartOf*,
Summary*,
Description*,
RuntimeDependencies?,
Files,
AdditionalFiles?,
Provides?
)>
<!ELEMENT Provides (COMAR)+>
<!ELEMENT COMAR (#PCDATA)>
<!ATTLIST COMAR script CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT AdditionalFiles (AdditionalFile+)>
<!ELEMENT AdditionalFile (#PCDATA)>
<!ATTLIST AdditionalFile target CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST AdditionalFile permission CDATA #IMPLIED>
<!ATTLIST AdditionalFile owner CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT RuntimeDependencies (Dependency+)>
<!ELEMENT Files (Path)+>
<!ELEMENT Path (#PCDATA)>
<!-- NOTE: is this list correct? -->
<!ATTLIST Path fileType
(executable|library|data|config|doc|man|info|localedata|header|all)
#REQUIRED>
<!-- History Section -->
<!ELEMENT History (Update+)>
<!ELEMENT Update (Date, Version, Comment, Name, Email)>
<!ATTLIST Update release CDATA #REQUIRED>
<!-- FIXME: valid types must be used instead of CDATA -->
<!ATTLIST Update type CDATA #IMPLIED>
<!ELEMENT Date (#PCDATA)>
<!ELEMENT Version (#PCDATA)>
<!ELEMENT Comment (#PCDATA)>
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment