Kaydet (Commit) 4d49b3fd authored tarafından Suleyman Poyraz's avatar Suleyman Poyraz Kaydeden (comit) GitHub

Update ChangeLOG

üst 45e826ca
2016-11-30:  
*Bazı hatalar düzeltildi.
*Uzun aradan sonra epey bir düzenleme yaptım.
*267 ve 345 numaralı satırlar düzeltilmeli
*PyModule_Init düzeltilmeli
*Fixed some errors(Bazı hatalar düzeltildi.)
*After a long time I make a lot of changes (Uzun aradan sonra epey bir düzenleme yaptım.)
*I should fix 268. and 346. lines (268 ve 346 numaralı satırları düzeltmeliyim)
*rewrite module initialization(modül initlenmesi düzeltilmeli)
2016-10-14
*İnceleme sonucunda 2-3 satırlık bir değişim yapıldı.
*pyiks dosyası yazılmaya başlandı.
*tests klasörü ve setup.py klasörü yazılacak.
2016-10-13:
*src klasoründeki C-Based kodlar incelenmeye başladı.
2016-10-12:
*Mevcut yapı incelenmeye başladı.
2016-10-11:
*Lupus projesi kapsamında ilk inceleme başlatıldı.
*Mevcut projeler incelendi en uygun oanının Piksemel olduğuna karar verildi.
*Start review pyiks.c(pyiks dosyası yeniden yazılmaya başlandı.)
*I will rewrite tests and setup.py(tests klasörü ve setup.py klasörü yazılacak.)
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment