Kaydet (Commit) 6a229545 authored tarafından Eda Altuntaş's avatar Eda Altuntaş

Localization

üst 1e6f1590
......@@ -32,12 +32,14 @@
"create": {
"notification": {
"success": {
"title": "Başarılı",
"message": "Oyun Parkınız Başarıyla Oluşturuldu!"
},
"fail": {
"title": "Başarısız",
"message": "Maalesef Oyun Parkınız Oluşturulamadı!"
},
"no_image": {
"title": "Hata!",
"message": "Seçtiğiniz versiyonun imajı bulunamadı. <b>Yüklemek için buraya tıklayın</b>"
}
}
},
......@@ -71,6 +73,11 @@
"cancel": "Vazgeç",
"send": "Gönder"
}
},
"pull_modal": {
"message": "Seçilen versiyonun imajı indiriliyor. Bu işlemin uzunluğu internet hızına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci aşağıdaki kutucuktan takip edebilirsiniz.",
"waiting": "Cevap bekleniyor...",
"completed": "Imaj başarıyla indirildi. Şimdi Parkınızı oluşturabilirsiniz!"
}
},
"menu": {
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment