Kaydet (Commit) e1ce20ff authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

Park isimlerine Değerli Türk Bilim Insanlarının isimleri athıf edildi

üst a7738da3
const Docker = require("dockerode");
const docker = new Docker();
const { generate } = require("../names");
const start = async (image, res) => {
const port = Math.floor(Math.random() * (55000 - 50000) + 50000).toString();
const name = await generate();
docker.createContainer(
{
name: `${name.replace()} Parki`.replace(" ", "-"),
Image: image,
AttachStdin: false,
AttachStdout: true,
......
const Docker = require("dockerode");
const docker = new Docker();
// Değerli Türk Bilim Insanlarının isimleri parklarımıza ithaf edildi.
// https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_bilim_insanlar%C4%B1_listesi
const names = {
"Ahmet Cevdet Paşa": "Ahmet-Cevdet-Pasa",
"Ahmed Resmî Efendi": "Ahmed-Resm-Efendi",
"Abbas Vesim Efendi": "Abbas-Vesim-Efendi",
"Ahmed Cemal Eringen": "Ahmed-Cemal-Eringen",
"Ahmet S. Çakmak": "Ahmet-S-Cakmak",
"Ahmet Ziyaeddin Akçasu": "Ahmet-Ziyaeddin-Akcasu",
Akşemseddin: "Aksemseddin",
"Ali Akansu": "Ali-Akansu",
"Ali Erdemir": "Ali-Erdemir",
"Ali Demirsoy": "Ali-Demirsoy",
"Ali Kuşçu": "Ali-Kuscu",
"Ali Nesin": "Ali-Nesin",
"Asım Orhan Barut": "Asim-Orhan-Barut",
"Ataç İmamoğlu": "Atac-Imamoglu",
"Attila Aşkar": "Attila-Askar",
"Asuman Baytop": "Asuman-Baytop",
"Asuman Özdağlar": "Asuman-Ozdaglar",
"Aydın Sayılı": "Aydin-Sayili",
"Aykut Barka": "Aykut-Barka",
"Aykut Kence": "Aykut-Kence",
"Aziz Sancar": "Aziz-Sancar",
"Bahattin Baysal": "Bahattin-Baysal",
"Behram Kurşunoğlu": "Behram-Kursunoglu",
"Betül Kaçar": "Betul-Kacar",
"Bilge Demirköz": "Bilge-Demirkoz",
"Bursalı Kadızade Rumi": "Bursali-Kadizade-Rumi",
"Cahit Arf": "Cahit-Arf",
"Canan Dağdeviren": "Canan-Dagdeviren",
"Cavid Erginsoy": "Cavid-Erginsoy",
"Celâl Şengör": "Cell-Sengor",
"Daron Acemoğlu": "Daron-Acemoglu",
"Dilhan Eryurt": "Dilhan-Eryurt",
"Derya Akkaynak": "Derya-Akkaynak",
"Ekrem Akurgal": "Ekrem-Akurgal",
"Erdal İnönü": "Erdal-Inonu",
"Ergi Deniz Özsoy": "Ergi-Deniz-Ozsoy",
"Erhan Çınlar": "Erhan-Cinlar",
"Erzurumlu İbrahim Hakkı": "Erzurumlu-Ibrahim-Hakki",
"Engin Arık": "Engin-Arik",
Farabi: "Farabi",
"Fazıl Erdoğan": "Fazil-Erdogan",
Fergani: "Fergani",
"Feza Gürsey": "Feza-Gursey",
"Feryal Özel": "Feryal-Ozel",
"Galip Ulsoy": "Galip-Ulsoy",
"Gazi Yaşargil": "Gazi-Yasargil",
"Gelenbevi İsmail Efendi": "Gelenbevi-Ismail-Efendi",
"Halil İnalcık": "Halil-Inalcik",
"Hezârfen Ahmed Çelebi": "Hezrfen-Ahmed-Celebi",
"Hulusi Behçet": "Hulusi-Behcet",
"Hüseyin Yılmaz": "Huseyin-Yilmaz",
"İbn Türk": "Ibn-Turk",
"İhsan Ketin": "Ihsan-Ketin",
"İlber Ortaylı": "Ilber-Ortayli",
"İlhan Aksay": "Ilhan-Aksay",
"Janet Akyüz Mattei": "Janet-Akyuz-Mattei",
"Kâşgarlı Mahmud": "Ksgarli-Mahmud",
"Kâtip Çelebi": "Ktip-Celebi",
"Kemal Reis": "Kemal-Reis",
"Lagarî Hasan Çelebi": "Lagar-Hasan-Celebi",
"Masatoşi Gündüz İkeda": "Masatosi-Gunduz-Ikeda",
"Mehmet Fuad Köprülü": "Mehmet-Fuad-Koprulu",
"Mehmet Özgür Oktel": "Mehmet-Ozgur-Oktel",
"Metin Gürses": "Metin-Gurses",
"Mete Atatüre": "Mete-Atature",
"Mirim Çelebi": "Mirim-Celebi",
"Merkez Efendi": "Merkez-Efendi",
"Mustafa İnan": "Mustafa-Inan",
"Muzafer Sherif": "Muzafer-Sherif",
"Müneccimbaşı Ahmed Dede": "Muneccimbasi-Ahmed-Dede",
"Nihat Berker": "Nihat-Berker",
"Okan K. Ersoy": "Okan-K-Ersoy",
"Oktay Sinanoğlu": "Oktay-Sinanoglu",
"Ongun Alsaç": "Ongun-Alsac",
"Piri Reis": "Piri-Reis",
"Ratip Berker": "Ratip-Berker",
"Reşit Süreyya Gürsey": "Resit-Sureyya-Gursey",
"Selman Akbulut": "Selman-Akbulut",
"Seydi Ali Reis": "Seydi-Ali-Reis",
"Sırrı Erinç": "Sirri-Erinc",
"Sinan Keten": "Sinan-Keten",
"Suha Gürsey": "Suha-Gursey",
"Sabuncuoğlu Şerefeddin": "Sabuncuoglu-Serefeddin",
Takiyüddin: "Takiyuddin",
"Tamer Başar": "Tamer-Basar",
"Turhan Baytop": "Turhan-Baytop",
"Uğur Şahin": "Ugur-Sahin",
"Uluğ Bey": "Ulug-Bey",
"Umran İnan": "Umran-Inan",
"Vamık Volkan": "Vamik-Volkan",
"Yavuz Nutku": "Yavuz-Nutku",
};
const generate = () => {
return new Promise((resolve, reject) => {
docker
.listContainers({ all: true })
.then((cnt) => {
const containers = cnt.map((c) => {
return c.Names[0].substring(1);
});
_names = Object.values(names).filter(
(n) =>
!containers.some((c) => {
return c.startsWith(n);
})
);
resolve(_names[Math.floor(Math.random() * _names.length)]);
})
.catch(() => {
reject();
});
});
};
const convert = (n) => {
const name = n.replace(/^\/(.*)-Parki$/gm, "$1");
return `${Object.keys(names).find((k) => names[k] === name)} Parkı`;
};
module.exports.generate = generate;
module.exports.convert = convert;
......@@ -5,6 +5,7 @@ const Docker = require("dockerode");
const docker = new Docker();
const ws = require("express-ws")(app);
const cors = require("cors");
const { convert } = require("./docker/names");
app.use(cors());
app.use(compression());
app.use(express.json());
......@@ -16,11 +17,16 @@ app.get("/", (_, res) => {
app.get("/containers", (_, res) => {
docker.listContainers({ all: true }, function (_, containers) {
res.send(
containers.filter(
(i) =>
i.Image.startsWith("nyxteam/oyunparki-small") ||
i.Image.startsWith("nyxteam/oyunparki-full")
)
containers
.filter(
(c) =>
c.Image.startsWith("nyxteam/oyunparki-small") ||
c.Image.startsWith("nyxteam/oyunparki-full")
)
.map((c) => {
c.Names[0] = convert(c.Names[0]);
return c;
})
);
});
});
......@@ -38,7 +44,7 @@ app.get("/images", (_, res) => {
});
app.post("/create", (req, res) => {
require("./docker/controllers/create")(req.body.image, res);
require("./docker/controllers/create")(req, res);
});
app.post("/restart", (req, res) => {
......@@ -75,4 +81,4 @@ require("./socket")(app);
app.listen(30000);
module.exports = app;
\ No newline at end of file
module.exports = app;
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment