Kaydet (Commit) 23bf3400 authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

README dosyası eklendi

üst ceed0e0c
# Oyun Parkı API
Bu repository Oyun Parkının API kodlarını içermektedir.
### Kurulum
------
API Electron projesinin içine dahil edildiği için herhangi bir kuruluma gerek yoktur. Projenin arayüzünün kurulumu için [Oyun Parkı UI](https://kod.pardus.org.tr/nyx/oyun-parki-ui) sayfasındaki kurulum aşamalarını izleyebilirsiniz.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment