Kaydet (Commit) a9fbc323 authored tarafından Enes Baysan's avatar Enes Baysan

video link eklendi

üst 5f8072cb
......@@ -30,6 +30,7 @@
- [Ufak Bir Not](#ufak-bir-not-5)
- [GitHub ile devam edelim](#github-ile-devam-edelim)
- [Clone Nedir](#clone-nedir)
- [Temel Git ve GitHub Bilgileri İçin Video](#temel-git-ve-github-bilgileri-%c4%b0%c3%a7in-video)
# Giriş
Git kullanımımı daha efektif hale getirebilmek için **okumalar yaptım ve aldığım notları derleyerek** bu dökümanı 18/05/2020 tarihinde hazırladım. İlk defa `print('Hello World')` yazdığım zamanlar bana Git'i öğrenmemi ve kullanmamı öğütleyen [Yunus Eş Abi](https://github.com/codesignist)'me teşekkür ederim :innocent:
# Git Nedir?
......@@ -900,4 +901,5 @@ Resolving deltas: 100% (4/4), done.
```
Hayırlı olsun, uzak sunucudaki repo'muzu yerel (local) sistemimize clone'lamış (kopyalamış) olduk.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RT8LFtyilsU" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe>
\ No newline at end of file
# Temel Git ve GitHub Bilgileri İçin Video
Temel Git ve GitHub Bilgileri İçin Hazırladığım Video'ya [buradan](https://youtu.be/RT8LFtyilsU) erişebilirsiniz. Umarım Faydalı olur.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment