Kaydet (Commit) 22155f9a authored tarafından Gabor Kelemen's avatar Gabor Kelemen Kaydeden (comit) Adolfo Jayme Barrientos

tdf#101087 Add Hungarian example xml for classification

Change-Id: Ic35a2c12973863545397c417704a1e68703daec4
Reviewed-on: https://gerrit.libreoffice.org/27459Tested-by: 's avatarJenkins <ci@libreoffice.org>
Reviewed-by: 's avatarAdolfo Jayme Barrientos <fitojb@ubuntu.com>
Tested-by: 's avatarAdolfo Jayme Barrientos <fitojb@ubuntu.com>
üst 8278be98
......@@ -11,6 +11,7 @@ $(eval $(call gb_Package_Package,sfx2_classification,$(SRCDIR)/sfx2))
$(eval $(call gb_Package_add_files,sfx2_classification,$(LIBO_SHARE_FOLDER)/classification,\
classification/example.xml \
classification/example_hu-HU.xml \
classification/example_pt-BR.xml \
classification/example_sl-SI.xml \
))
......
<?xml version="1.0"?>
<baf:BusinessAuthorization xmlns:baf="urn:tscp:names:baf:1.1">
<baf:PolicyAuthorityName>TSCP példa irányelv-szolgáltató</baf:PolicyAuthorityName>
<baf:PolicyName>TSCP példa irányelv</baf:PolicyName>
<baf:AdministrativeData>
<baf:ProgramID>urn:example:tscp:1</baf:ProgramID>
</baf:AdministrativeData>
<baf:Included>
<baf:BusinessAuthorizationCategory Identifier="urn:example:tscp:1:non-business" Name="Nem üzleti">
<baf:LabelingRules/>
<baf:ImpactLevel>
<baf:Scale>UK-Cabinet</baf:Scale>
<baf:ConfidentalityValue>0</baf:ConfidentalityValue>
</baf:ImpactLevel>
</baf:BusinessAuthorizationCategory>
<baf:BusinessAuthorizationCategory Identifier="urn:example:tscp:1:general-business" Name="Általános üzleti">
<baf:LabelingRules>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Header</baf:Identifier>
<baf:Value>Besorolás: Általános üzleti</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
</baf:LabelingRules>
<baf:ImpactLevel>
<baf:Scale>UK-Cabinet</baf:Scale>
<baf:ConfidentalityValue>1</baf:ConfidentalityValue>
</baf:ImpactLevel>
</baf:BusinessAuthorizationCategory>
<baf:BusinessAuthorizationCategory Identifier="urn:example:tscp:1:confidential" Name="Bizalmas">
<baf:LabelingRules>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Header</baf:Identifier>
<baf:Value>Besorolás: bizalmas</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Footer</baf:Identifier>
<baf:Value>Ez a tartalom bizalmasként van megjelölve. Ne terjessze külső feleknek vezetői jóváhagyás nélkül.</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Watermark</baf:Identifier>
<baf:Value>Bizalmas</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
</baf:LabelingRules>
<baf:ImpactLevel>
<baf:Scale>UK-Cabinet</baf:Scale>
<baf:ConfidentalityValue>2</baf:ConfidentalityValue>
</baf:ImpactLevel>
</baf:BusinessAuthorizationCategory>
<baf:BusinessAuthorizationCategory Identifier="urn:example:tscp:1:internal-only" Name="Csak belső">
<baf:LabelingRules>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Header</baf:Identifier>
<baf:Value>Besorolás: csak belső</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Footer</baf:Identifier>
<baf:Value>Ez a tartalom csak belső felhasználásúként van megjelölve. Ne terjessze a szervezeten kívüli feleknek.</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
<baf:VisualMarkingPart>
<baf:Identifier>Document: Watermark</baf:Identifier>
<baf:Value>Csak belső</baf:Value>
</baf:VisualMarkingPart>
</baf:LabelingRules>
<baf:ImpactLevel>
<baf:Scale>UK-Cabinet</baf:Scale>
<baf:ConfidentalityValue>3</baf:ConfidentalityValue>
</baf:ImpactLevel>
</baf:BusinessAuthorizationCategory>
</baf:Included>
</baf:BusinessAuthorization>
<!-- vim:set shiftwidth=4 softtabstop=4 expandtab:
-->
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment