Kaydet (Commit) 07509009 authored tarafından Emincan Özcan's avatar Emincan Özcan

v0.2.0

üst 1bc61b46
{
"name": "desktop-client",
"version": "0.1.3",
"name": "pardus-kataliz",
"version": "0.2.0",
"author": "Emincan Ozcan <emincan@emincanozcan.com>",
"homepage": "https://github.com/emincanozcan/kataliz",
"private": true,
......
......@@ -5,7 +5,7 @@
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
<link rel="icon" href="<%= BASE_URL %>favicon.ico">
<title><%= htmlWebpackPlugin.options.title %></title>
<title>Pardus Kataliz</title>
</head>
<body>
<noscript>
......
......@@ -19,13 +19,14 @@
</div>
<button
class="bg-pardus-yellow px-4 py-2 text-sm text-gray-900 font-medium rounded-md shadow-md w-full mt-4"
v-if="IS_ELECTRON"
v-if="IS_ELECTRON && bucket.length > 0"
@click="install"
>
Kurulumu Gerçekleştir
</button>
<button
class="bg-pardus-yellow px-4 py-2 text-sm text-gray-900 font-medium rounded-md shadow-md w-full mt-4"
v-if="bucket.length > 0"
@click="exportToFile"
>
Kurulum Dosyası Olarak Dışa Aktar
......
......@@ -3,6 +3,7 @@ module.exports = {
electronBuilder: {
preload: "preload.js",
builderOptions: {
productName: "Pardus Kataliz",
linux: {
publish: ["github"],
target: ["AppImage", "deb"],
......
......@@ -2,16 +2,19 @@
## Nedir?
Pardus Kataliz, Pardus'a geçiş planlayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış bir uygulama mağazasıdır.
Pardus Kataliz, Pardus'a geçiş planlayan kullanıcılar düşünülerek tasarlanmış bir uygulama mağazasıdır. Kullanıcılara masaüstü uygulaması ve web sitesi olarak hem de hizmet sunar. Halihazırda Pardus işletim sistemini kurmuş olan kullanıcılar Kataliz Pardus uygulaması ile daha zengin bir deneyim elde ederken, Pardus'u henüz kurmamış kullanıcılar Kataliz web sürümü üzerinden pek çok özelliğe erişim sağlayaiblmekte ve Pardus'a geçiş yapmak için ön hazırlık gerçekleştirebilmektir.
## İsmi Neden Kataliz?
Kataliz; katalizor adı verilen kimyasalların, bir kimyasal tepkime için ihtiyaç duyulan enerjiyi düşürmesi ve tepkime sürecini ciddi anlamda hızlandırması işlemine denir.
Geliştirilen uygulama mağazasının hedefi; Pardus'a geçiş planlayan kullanıcıların, Pardus uygulama arayış ve kurulum süreçlerine harcayacakları enerjiyi azaltmak ve süreci hızlandırmak olduğundan kataliz ismi tercih edilmiştir.
Geliştirilen uygulama mağazasının hedefi; kullanıcıların Pardus uygulama arayış - kurulum süreçlerine harcayacakları enerjiyi ve vakti azaltmak olduğundan, kataliz ismi tercih edilmiştir.
## Yazılım Detayları / Geliştirme
## Yazılım Detayları
Pardus Kataliz projesi; bir adet Pardus uygulaması, bir web uygulaması ve bu uygulamalara veri de sağlayan bir arka uçtan, yönetici panelinden oluşur.
Pardus Kataliz projesi; bir adet Pardus uygulaması, Pardus uygulamasından türetilen ve pek çok özelliğini birebir karşılayan bir web uygulaması ve bu uygulamalara veri sağlayan bir yönetim panelinden oluşur.
Uygulamanın Pardus ve web versiyonları birlikte geliştirilebilir durumdadır; aynı kod tabanını paylaşmaktadır.
### Backend Servisi
......@@ -33,8 +36,28 @@ Yönetim Panelinde Bulunan Temel özellikler;
Projede geliştirme ortamı olarak Laravel Sail altyapısından faydalanılmaktadır. Farklı ortamlar üzerinde de geliştirilmesi sürdürülebilir ancak kullanım kolaylığı açısından Laravel Sail önerilmektedir.
## Pardus Uygualaması
### Pardus ve Web Uygulaması
Kataliz'in Pardus uygulaması Electron - Vue alt yapısıyla hazırlanmaktadır. Pardus uygulaması ve Web uygulaması tek bir kod tabanı üzerinde geliştirilmektedir. Pardus uygulaması, Web uygulamasına ek olarak uygulama içerisinden kurulum desteği de sağlamaktadır. Pardus sürümünde yer alan bir takım özelliklerin devre dışı bırakılması veya Web'e uyarlanmasıyla Web sürümü ortaya çıkmaktadır.
İlgili uygulama(lar) proje kökdizini içerisinde client klasöründe konumlandırılmıştır.
Projeyi geliştirme ortamında çalıştırabilmek ya da paketleyebilmek için;
* İlk olarak `npm install` ya da `yarn` komutlarıyla bağımlılıklar indirilmeli,
* Geliştirme ortamını ayağa kaldırmak için;
* Masaüstü versiyonu için `yarn electron:serve` komutu
* Web versiyonu için `yarn serve` komutu
* Uygulamayı paketlemek için;
* Masaüstü versiyonu için `yarn electron:build` komutu
* Web versiyonu için `yarn build` komutu
kullanılabilmektedir.
Masaüstü uygulaması için paketleme işlemi çalıştırıldığında, appimage ve deb şeklinde iki farklı formatla uygulama paketlenir ve kullanıcıya sunulmaktadır.
### Canlı Test
## Web Uygulaması
Geliştirilen uygulamaya doğrudan erişim için;
Devamı gelecek...
\ No newline at end of file
* Masaüstü uygulaması; github üzerinden çeşitli versiyonlarla birlikte indirilmeye sunulmaktadır. https://github.com/emincanozcan/kataliz/releases adresi üzerinden indirilebilir.
* Web uygulaması; [kataliz.emincanozcan.com](https://kataliz.emincanozcan.com) adresi üzerinden yayınlanmaktadır, bu adres üzerinden incelenebilir.
* Arka uç ve yönetici paneli; [kataliz-admin.emincanozcan.com](https://kataliz-admin.emincanozcan.com) adresi üzerinden yayınlanmaktadır. İlgili yönetim paneline yetkisiz erişim, bu arka uca bağlanan uygulamalarda istenmeyen etkiler yaratabileceğinden yönetici bilgileri paylaşılmamaktadır. Yönetici erişimi için `emincanozcann@gmail.com` üzerinden iletişime geçilebilir.
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment