Kaydet (Commit) e76e542c authored tarafından Ömer SAVAŞ's avatar Ömer SAVAŞ 💬

Update README.md

üst dd70b524
......@@ -30,8 +30,8 @@ Cihazın crontab ile uygun görülen bir zamanda günde bir sefer yeniden başla
## Kurulum
1. ISO ile kurulum
.iso dosyası indirilip micro sd karta "Win32 Disk Imager" yada benzeri bir uygulama ile yazılıp
1. Image ile kurulum
.img dosyası indirilip micro sd karta "Win32 Disk Imager" yada benzeri bir uygulama ile yazılıp
2. Manuel kurulum
- Raspbian işletim sistemi sd karta yüklenir ve açılır
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment