Kaydet (Commit) 08928cb9 authored tarafından Yahya YILDIRIM's avatar Yahya YILDIRIM

kodlar güncellendi.

üst 52a37c95
......@@ -22,16 +22,17 @@ sleep 2
# eski kurulum dosyaları silicencek
echo "---> Önceki sürümler aranıyor ve kaldırılıyor..."
mkdir -p ~/.local/share/nautilus-python/extensions
rm -f ~/.local/share/nautilus-python/extensions/backspace-up.py
rm -f ~/.local/share/nautilus-python/extensions/BackspaceBack.py
mkdir -p /home/$SUDO_USER/.local/share/nautilus-python/extensions
chown -R $SUDO_USER. /home/$SUDO_USER/.local/share/nautilus-python/
rm -f /home/$SUDO_USER/.local/share/nautilus-python/extensions/backspace-up.py
rm -f /home/$SUDO_USER/.local/share/nautilus-python/extensions/BackspaceBack.py
sleep 2
# python eklentisi indirilecek ve ilgili dizine kopyalanacak
echo "---> Yeni sürüm indiriliyor ve kuruluyor..."
wget --show-progress -q -nc https://kod.pardus.org.tr/yahyayildirim/backspace/blob/main/backspace-up.py -O ~/.local/share/nautilus-python/extensions/backspace-up.py
chmod +xr ~/.local/share/nautilus-python/extensions/backspace-up.py
wget --show-progress -q -nc https://kod.pardus.org.tr/yahyayildirim/backspace/raw/main/backspace-up.py -O /home/$SUDO_USER/.local/share/nautilus-python/extensions/backspace-up.py 2> /dev/null
chmod +xr /home/$SUDO_USER/.local/share/nautilus-python/extensions/backspace-up.py
sleep 1
# Kurulum tamamlandı
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment