Kaydet (Commit) 60a52f9b authored tarafından Abdülkerim AKSAK's avatar Abdülkerim AKSAK

Server Heroku deploy edildi.

üst b94147bf
......@@ -26,7 +26,7 @@
src="./assets/image/rulesYellow.png"
alt="rules"
/>
<a href="./pages/nasilOynanir.html" class="link"
<a href="./pages/clientTemp.html" class="link"
><b>Nasıl Oynanır?</b></a
>
<a href="#" class="link" style="font-size: 20px">|</a>
......
......@@ -23,7 +23,6 @@ app.on("ready", () => {
resizable: true, // *Ekran boyutu imleç ile değiştirilemez.
maximizable: false, // *Ekran maksimum hale getirilemez
backgroundColor: "#d5ecc2",
});
mainWindow.loadURL(
......@@ -50,8 +49,8 @@ app.on("ready", () => {
//Yeni pencere
ipcMain.on("key:newWindow", () => {
addWindow = new BrowserWindow({
width:400,
height:300,
width: 400,
height: 300,
title: "Oyun Ayarları",
});
addWindow.loadURL(
......
......@@ -2,7 +2,7 @@
const io = require("socket.io-client");
//Connect
let game = io.connect("http://localhost:3030/game");
let game = io.connect("https://mangala-server.herokuapp.com/game");
const username = "Kerim";
......@@ -18,6 +18,7 @@ const odaOlusturBtn = document.getElementById("odaOlusturBtn");
odaOlusturBtn.onclick = () => {
let elemt = document.createElement("p");
//Server kısmında key adında oda olustur.
console.log("girdi");
game.emit("odaOlustur", randomKey);
game.on("odaBasariliSekildeOlusturuldu", (odaninKeyDegeri) => {
elemt.textContent = odaninKeyDegeri + " odası oluşturuldu.";
......
......@@ -13,7 +13,7 @@
div {
border-radius:10%;
height: 550px;
height: 580px;
width: 600px;
border-radius: 10%;
overflow: scroll;
......@@ -56,9 +56,11 @@ h1{
</style>
</head>
<body>
<div class="back"></div>
<div class="back">
</div>
<div class="front">
<h1>Oyun Kuralları</h1>
<h1>Oyun Kuralları</h1>
<h2>1. Kural</h2>
<p>Kura neticesinde başlama hakkı kazanan oyuncu kendi bölgesinde bulunan istediği kuyudan 4 adet taşı alır. Bir adet taşı aldığı kuyuya bırakıp saatin tersi yönünde, yani sağa doğru her bir kuyuya birer adet taş bırakarak elindeki taşlar bitene kadar dağıtır. Elindeki son taş hazinesine denk gelirse, oyuncu tekrar oynama hakkına sahip olur. Oyuncunun kuyusunda tek taş varsa, sırası geldiğinde bu taşı sağındaki kuyuya taşıyabilir. Hamle sırası rakibine geçer. Her seferinde oyuncunun elinde kalan son taş oyunun kaderini belirler.</p>
<h2>2. Kural</h2>
......
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment