Kaydet (Commit) 2758ee1e authored tarafından kurth4cker's avatar kurth4cker

Uygulamanın çalışmasına dahil olanlar src dizinine taşınmakla beraber debian…

Uygulamanın çalışmasına dahil olanlar src dizinine taşınmakla beraber debian paketlemesi geliştirilmeye çalışıldı.
üst 8549bd67
#!/bin/bash
source=src/
name=unibuild
version=0.0
partof=devel
arch=all
priority=optional
description="""Evrensel paketleme aracı
Unibuild kullanarak kodlarınızı daha basit bir şekilde paketleyebilirsiniz."""
_install(){
find $WORKDIR/ -type f | xargs chmod 755
mkdir -p $INSTALLDIR/usr/bin
mkdir -p $INSTALLDIR/usr/lib/unibuild
mv $WORKDIR/unibuild.sh $INSTALLDIR/usr/bin/unibuild
mv $WORKDIR/* $INSTALLDIR/usr/lib/unibuild/
}
\ No newline at end of file
#!/bin/bash
mkdir -p $DESTDIR/usr/lib/unibuild || true
mkdir -p $DESTDIR/usr/bin || true
[ -f unibuild.sh ] && cp -prfv * $DESTDIR/usr/lib/unibuild
rm -f $DESTDIR/usr/lib/unibuild/build.sh
cp -prfv src/* $DESTDIR/usr/lib/unibuild
chmod +x -R $DESTDIR/usr/lib/unibuild/*
ln -s $DESTDIR/usr/lib/unibuild/unibuild.sh /usr/bin/unibuild 2>/dev/null || true
mv $DESTDIR/usr/lib/unibuild/unibuild.sh $DESTDIR/usr/bin/unibuild
......@@ -5,8 +5,13 @@ export release="1"
export homepage="https://example.github.io"
export url="https://gitlab.com/example"
export date="01.01.1970"
export maintainer="packager"
export email="packager@package.org"
if [ -z $maintainer ]; then
export maintainer="packager"
fi
# Bu kontrolün sebebi önceden tanımlanmış email ve maintainer değişkenlerinin kaybedilmemesidir.
if [ -z $email ]; then
export email="packager@package.org"
fi
export summary="summary missing"
export description="description missing"
export size="31"
......
#!/bin/bash
_write_metadata(){
echo -e "Package: $name"
#echo -e "Source: $source"
echo -e "Version: $version"
echo -e "Section: $partof"
echo -e "Priority: $priority"
echo -e "Architecture: $arch"
echo -e "Maintainer: $maintainer <$email>"
echo -e "Installed-Size: $(du -s diyorki | cut -f 1)"
echo -ne "Depends:"
for dep in ${depends[@]}
do
echo -ne " $dep,"
done | sed "s/,$//g" ; echo
echo -e "Homepage: $homepage"
echo -e "Date: $(date +'%d/%m/%Y-%H:%M:%S')"
echo -e "Description: $description\n"
}
_create_metadata(){
# Eğer kullanıcı debian control dosyası ve diğer doyaların olduğu bir dizin
# yani $debdir tanımlarsa o dosyaları kullanırız, tanımlamazsa _write_metadata işlevini.
if [ $CURDIR/$debdir && -d $debdir ]; then
cp -prfv $debdir/* $PKGDIR/
else
_write_metadata > $PKGDIR/control
fi
find $INSTALLDIR/ -type d | xargs chmod 755
find $INSTALLDIR/ -type f -exec md5sum {} \; > $PKGDIR/md5sums
}
_package(){
mkdir -p $INSTALLDIR/DEBIAN
cp -prfv $PKGDIR/* $INSTALLDIR/DEBIAN/
fakeroot dpkg-deb --build $INSTALLDIR/
mv $INSTALLDIR/../install.deb $CURDIR/$name\_$version\_$arch.deb
info ">>> $INSTALLDIR/../install.deb -\> $CURDIR/$name\_$version\_$arch.deb konumuna taşınıyor."
}
\ No newline at end of file
#!/bin/bash
_write_metadata(){
echo -e "Package: $name"
echo -e "Source: $source"
echo -e "Version: $version"
echo -e "Architecture: $arch"
echo -e "Maintainer: $maintainer <$email>"
echo -e "Installed-Size: 1"
echo -ne "Depends:"
for dep in ${depends[@]}
do
echo -ne " $dep,"
done | sed "s/,$//g" ; echo
echo -e "Section: $partof"
echo -e "Homepage: $homepage"
echo -e "Description: $description"
}
_create_metadata(){
mkdir -p $PKGDIR/DEBIAN
_write_metadata > $PKGDIR/DEBIAN/control
cd $INSTALLDIR
touch $PKGDIR/DEBIAN/md5sums
find . | while read line
do
[ -f $line ] && md5sum $line | sed "s|^\./||g" >> $PKGDIR/DEBIAN/md5sums
done
}
_package(){
cd $INSTALLDIR
tar --gzip -cvf $PKGDIR/data.tar.gz ./*
cd $PKGDIR/DEBIAN
tar --gzip -cvf $PKGDIR/control.tar.gz *
echo "2.0" > $PKGDIR/debian-binary
cd $PKGDIR
ar r "$CURDIR/${name}_${arch}_${version}.deb" debian-binary control.tar.gz data.tar.gz
}
#!/bin/bash
if [ -x $DESTDIR/usr/bin/unibuild ]; then
rm $DESTDIR/usr/bin/unibuild
fi
if [ -d $DESTDIR/usr/lib/unibuild ]; then
rm -r $DESTDIR/usr/lib/unibuild/
fi
\ No newline at end of file
#!/bin/bash
bash uninstall.sh
bash install.sh
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment