Kaydet (Commit) 2d29529c authored tarafından Suleyman Poyraz's avatar Suleyman Poyraz

Düzenlendi

üst 251a03c9
Çomar (COnfiguration MAnageR), sistemin düzgün çalışması
Scom (Sulin COnfiguration Manager), sistemin düzgün çalışması
için gerekli olan donanım, açılış, ağ, kullanıcı, zaman,
görüntü gibi ayarların mümkün olduğu kadar otomatik bir biçimde
yapılmasını sağlayan, kullanıcılara bir yetki kontrolü dahilinde
......@@ -8,8 +8,9 @@ sağlayan bir yazılımdır.
dizinler:
api: ÇomarAPI genel yapılandırma fonksiyonlarını içeren Python paketi
api: ScomAPI genel yapılandırma fonksiyonlarını içeren Python paketi
belgeler: Belgeler ve sunumlar
betikler: Taslak halindeki betikler
comar: Çomar sistem servisi, Çomar altyapısının çekirdeği
scom: Scom sistem servisi, Scom altyapısının çekirdeği
scomd: Sysvinit based boot loader
sorg: Xorg Module loader
Çomar (pronounced chow-mar), is the COnfiguration MAnageR that helps
the installed software operate flawlessly. Çomar knows the tasks
Scom (pronounced chow-mar), is the Sulin COnfiguration Manager that helps
the installed software operate flawlessly. Scom knows the tasks
that can be provided by each application, together with the
functionality they depend on and other information. Different
applications may adapt themselves according to the presence and
......@@ -8,8 +8,9 @@ capability of their peers.
directories:
api: ComarAPI Python package for generic configuration operations
api: ScomAPI Python package for generic configuration operations
belgeler: Documentation
betikler: Work-in-progress scripts
comar: Çomar system service, core part of the Çomar framework
scom: Scom system service, core part of the Scom framework
scomd: Scomd is a sysvinit Boot Loader for Sulin Linux
sorg: Sorg is a xorg module manager
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment