Kaydet (Commit) a8d75c75 authored tarafından A. Murat Eren's avatar A. Murat Eren

 belge bir daha guncellendi..

 bir goz atin commentlere..
üst 386518f6
......@@ -281,7 +281,7 @@ Gerekti
Kurumsal Gereksinimler
\layout Comment
Bu ksm biraz daha amak gerekli.
(meren) Bu ksm biraz daha amak gerekli (yoksa deil mi?).
\layout Itemize
Paket yneticisi birden fazla paket kayna ile ayn anda sorunsuz bir ekilde
......@@ -289,29 +289,52 @@ Paket y
\layout Itemize
Kurumlar ya da bireyler tarafndan n tanml depoda da bulunan kimi paketlerin
zelletirlmi versiyonlarnn bulunduu depolar overlay olarak tanmlanabilmel
idir.
zelletirlmi versiyonlarnn bulunduu depolar
\emph on
overlay
\emph default
olarak tanmlanabilmelidir.
\layout Itemize
n tanml depoda bulunmayan eitli paketlerin bulunduu depolar addon
n tanml depoda bulunmayan eitli paketlerin bulunduu depolar
\emph on
addon
\emph default
olarak tanmlanabilmelidir.
\layout Section
Neden PS?
\layout Standard
Varolan paket yneticilerinde grevler ve bilgilerin dzgn bir biimde
ayrlmadklar grlmektedir.
Hali hazrda varolan ve geni bir kullanm oranna sahip paket yneticileri
(RPM, DPKG ve Portage) yukarda saydmz gereksinimlerin kimilerini bizim
olmas gerektiini dndmz basitlikte yerine getirememekte, kimilerini
de hi vaad etmemektedirler.
Bu paket yneticilerinin gelitirilmesi ve istenen noktaya getirilmeye
allmas yeni ve ayaklar yere daha salam basan bir paket yneticisini
yeniden yazmaktan daha kolay deildir.
\layout Standard
Daha nemlisi, varolan paket yneticilerinin paket formatlarnda
\emph on
grev
\emph default
leri ve
\emph on
bilgi
\emph default
leri birbirinden dzgn bir biimde ayrlmadklar grlmektedir.
Bu aralar basit olarak hazrlanm ve zaman iinde ortaya kan ihtiyalar
karlamak iin srekli yeni zellikler eklenerek bugnk hallerine gelmilerdi
r.
Bunun getirdii karmakl temizlemek iin aadaki ilkeleri temel alan
yeni bir paket yneticisi yazma kararna vardk:
yeni bir paket yneticisi yazmaya karar verilmitir:
\layout Itemize
Kurulum ve yaplandrma birbirinden ayr iki grevdir.
Kurulum yalnzca programlar kurulur, gncellenir ve kaldrlrken i grrken,
yaplandrma hem kurulumda hem de alan sistemde sz konusudur.
Kurulum, yalnzca programlarn kurulumu, gncellenmesi ve kaldrlmas
esnasnda i grrken, yaplandrma hem kurulumda hem de alan sistemde
sz konusudur.
Bu ayr grevleri sorumluluk snrlar belirlenmi ayr aralarn yerine
getirmesi uygundur.
Uluda projesi iin yaplandrma ilerini yrtecek ara OMAR'dr.
......@@ -323,15 +346,33 @@ Paket meta bilgileri ile paketin derlenme ve kurulumunu y
Varolan paket yneticilerinde paket tanmlama dosyalar kod ile bilginin
birbirine kart, aralarla ilemesi zor, net ve kesin tanmlanmam
biimlerdedir.
\layout Subsection
\layout Comment
Neden DPKG Deil?
\layout Subsection
(meren) Bu ksmda daha nce olan OMAR ile ilgili daha nceden liste halinde
verilmi gerekler artk yok burda..
O gereklerin belgenin
\series bold
1699.
Neden RPM Deil?
\layout Subsection
\series default
revizyonundan alnp Tasarm altnda uygun bir yere koyulmas gerekli..
\newline
\newline
(meren) Daha nce hemen bu ksmn altndaki balklar olan
\begin_inset Quotes eld
\end_inset
Neden {Portage,DPKG,RPM}
\begin_inset Quotes erd
\end_inset
Neden Portage Deil?
deil balklarn kaldrmaya karar verdik.
Onlar tek tek anlatmann ve eksik kalan ynlerinden bahsetmenin gerei
olmadn dndk.
te yandan da neden X paket yneticisini semediniz sorusuna belge zerinden
yant vermemiz de ho olurdu diye hissediyorum ben.
Bu konuyu bir dnelim hzlca...
\layout Section
PS Tasarm
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment