Kaydet (Commit) e6fbbada authored tarafından Suleyman Poyraz's avatar Suleyman Poyraz Kaydeden (comit) GitHub

Add files via upload

üst 744a70a8
2016-11-30:  
*Bazı hatalar düzeltildi.
*Uzun aradan sonra epey bir düzenleme yaptım.
*267 ve 345 numaralı satırlar düzeltilmeli
*PyModule_Init düzeltilmeli
2016-10-14
*İnceleme sonucunda 2-3 satırlık bir değişim yapıldı.
*pyiks dosyası yazılmaya başlandı.
*tests klasörü ve setup.py klasörü yazılacak.
2016-10-13:
*src klasoründeki C-Based kodlar incelenmeye başladı.
2016-10-12:
*Mevcut yapı incelenmeye başladı.
2016-10-11:
*Lupus projesi kapsamında ilk inceleme başlatıldı.
*Mevcut projeler incelendi en uygun oanının Piksemel olduğuna karar verildi.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment