Kaydet (Commit) e3ac3575 authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

README dosyasına sıkıştırılmış boyut eklendi

üst 11aae360
......@@ -33,8 +33,8 @@ Oyun Parkı projesi iki tane ayrı versiyon barındırmaktadır. Bu versiyonlar
| | Tam | Küçük |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------- |
| Sıkıştırılmış Boyut | | ~970 MB |
| Boyut | ~5 GB | ~2 GB |
| Programlar | Firefox, LibreOffice, Thunderbird,GIMP, Mousepad, Pardus Store, Pinta, VLC | Hiçbiri |
| Ortalama Bellek Kullanımı | ~400 MB | ~250 MB |
| Ortalama Kurulum Zamanı (dk) | ~10 | ~5 |
\ No newline at end of file
| | | |
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment