Kaydet (Commit) 80113a9b authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

Çalıştırma betiği yeniden başlatılma durumunda düzgün çalışması için düzeltildi.

üst b3f453c5
......@@ -8,37 +8,43 @@ PASSWORD=${PASSWORD:-"pardus"}
SOUND=${SOUND:-true}
SUDO=${SUDO:-true}
# Belirlenen Kullanıcı Hesabı Oluşturuldu.
if id -u "$USERNAME" >/dev/null 2>&1; then
echo "Kullanıcı Zaten var"
else
if [ ! -f "/.oyunparki" ]; then
# Belirlenen Kullanıcı Hesabı Oluşturuldu.
useradd -ms /bin/bash $USERNAME
echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
if [ "$SUDO" = true ]; then
usermod -a -G sudo,adm,audio,video,plugdev $USERNAME
fi
fi
# Ses Aktarımı için Pulse Audio Konfigurasyonu Yapıldı.
sed -i "s/USERNAME/$USERNAME/" /etc/xdg/autostart/sound.desktop
PARAM_SOUND=""
if [ "$SOUND" = true ]; then
PARAM_SOUND="--audio-fifo-dir=/tmp/audio_fifo"
mkdir /tmp/audio_fifo
chown $USERNAME:$USERNAME /tmp/audio_fifo
FIFO=/tmp/audio_fifo/audio.fifo
echo "load-module module-pipe-sink sink_name=fifo file=$FIFO format=s16 rate=48000 channels=2" >> /oyunparki/default.pa
# Ses Aktarımı için Pulse Audio Konfigurasyonu Yapıldı.
sed -i "s/USERNAME/$USERNAME/" /etc/xdg/autostart/sound.desktop
PARAM_SOUND=""
if [ "$SOUND" = true ]; then
PARAM_SOUND="--audio-fifo-dir=/tmp/audio_fifo"
mkdir /tmp/audio_fifo
chown $USERNAME:$USERNAME /tmp/audio_fifo
FIFO=/tmp/audio_fifo/audio.fifo
echo "load-module module-pipe-sink sink_name=fifo file=$FIFO format=s16 rate=48000 channels=2" >> /oyunparki/default.pa
else
rm -rf /etc/xdg/autostart/sound.desktop
fi
# Run Klasörleri Oluşturuldu.
mkdir -p /run/user/1000
chown -R $USERNAME:$USERNAME /run/user/1000
touch /.oyunparki
else
rm -rf /etc/xdg/autostart/sound.desktop
PARAM_SOUND=""
if [ "$SOUND" = true ]; then
PARAM_SOUND="--audio-fifo-dir=/tmp/audio_fifo"
fi
fi
# X-Spice Şifre Ayarları Yapıldı.
PARAM_PASSWORD="--disable-ticketing --password $PASSWORD"
unset PASSWORD
# Run Klasörleri Oluşturuldu.
mkdir -p /run/user/1000
chown -R $USERNAME:$USERNAME /run/user/1000
export DESKTOP_SESSION=xfce
export XDG_SESSION_TYPE=x11
export XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xfce4:/usr/local/share:/usr/share
......@@ -49,4 +55,4 @@ export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
Xspice --port 5900 $PARAM_SOUND --auto --vdagent $PARAM_PASSWORD $DISPLAY > /dev/null 2>&1 &
sleep 1
su $USERNAME -c "DISPLAY=$DISPLAY dbus-launch --exit-with-session xfce4-session" > /dev/null 2>&1
\ No newline at end of file
su $USERNAME -c "DISPLAY=$DISPLAY dbus-launch xfce4-session" > /dev/null 2>&1
\ No newline at end of file
# Oyun Parkı
***Proje açıklaması (sonradan düzeltilecek)***
### Kurulum
------
1. [Docker](https://docs.docker.com/get-docker/) kurulumunu yapın.
2. İmaj dosyasını iki şekilde elde edebilirsiniz.
1. [Docker Hub](https://hub.docker.com/) sisteminde bulunan hazır imajı `docker pull nyxteam/oyunparki-small` ve `docker pull nyxteam/oyunparki-full` komutlarını kullanarak iki imajıda çalışmaya hazır bir şekilde indirebilirsiniz.
2. Kendi bilgisayarınızda hazırlamak için kullanmak istediğiniz versiyona karar verdikten sonra `docker build -f Dockerfile.small -t nyxteam/oyunparki-small .` veya `docker build -f Dockerfile.full -t nyxteam/oyunparki-full .` komutlarını kullanarak imajları kurabilirsiniz.
### Kullanım
------
​ Aşağıdaki karşılaştırma tablosundan seçtiğiniz versiyonu çalıştırmak için ```docker run -p 5900:5900 -d -m 2g --shm-size 2g nyxteam/oyunparki-<versiyon>``` komutunu kullanabilirsiniz. Ardından seçeceğiniz spice istemcisi ile `spice://localhost:5900` adresine bağlantı kurarak grafik arayüzünü kullanabilirsiniz.
### Karşılaştırma
------
Oyun Parkı projesi iki tane ayrı versiyon barındırmaktadır. Bu versiyonlar küçük(small) ve tam(full) versiyon olarak adlandırılır.
- Oyun Parkı Tam(full)
​ Pardus XFCE ortamıyla gelen ve önerilen bütün paketlerin yüklü olduğu tam bir Pardus deneyimi sunar.
- Oyun Parkı Küçük(small)
​ Pardus XFCE ortamının çalışması için gereken minimum paketlerin yüklenmiş olduğu hızlı ve göreceli olarak küçük bir imajdır.
| | Tam | Küçük |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ------- |
| Boyut | ~5 GB | ~2 GB |
| Programlar | Firefox, LibreOffice, Thunderbird,GIMP, Mousepad, Pardus Store, Pinta, VLC | Hiçbiri |
| Ortalama Bellek Kullanımı | ~400 MB | ~250 MB |
| Ortalama Kurulum Zamanı (dk) | ~10 | ~5 |
| | | |
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment