Kaydet (Commit) 632655ee authored tarafından Hakkı Dizdar's avatar Hakkı Dizdar

Bütün ayarları yapan ve servisleri yapan betiği yazdık

üst 6d08e00a
#!/bin/sh
set -e
# Gerekli Ortam Değişkenleri Oluşturuldu.
RESOLUTION=${RESOLUTION:-"1280x960"}
USERNAME=${USERNAME:-"pardus"}
PASSWORD=${PASSWORD:-"pardus"}
SOUND=${SOUND:-true}
SUDO=${SUDO:-true}
export DESKTOP_SESSION=xfce
export XDG_SESSION_TYPE=x11
export XDG_DATA_DIRS=/usr/share/xfce4:/usr/local/share:/usr/share
export XDG_SESSION_DESKTOP=xfce
export XDG_CURRENT_DESKTOP=XFCE
export XDG_CONFIG_DIRS=/etc/xdg/pardus:/etc/xdg
export XDG_RUNTIME_DIR=/run/user/1000
# Belirlenen Kullanıcı Hesabı Oluşturuldu.
useradd -ms /bin/bash $USERNAME
echo "$USERNAME:$PASSWORD" | chpasswd
if [ "$SUDO" = true ]; then
usermod -a -G sudo,adm,audio,video,plugdev $USERNAME
fi
# Ses Aktarımı için Pulse Audio Konfigurasyonu Yapıldı.
sed -i "s/USERNAME/$USERNAME/" /etc/xdg/autostart/sound.desktop
PARAM_SOUND=""
if [ "$SOUND" = true ]; then
PARAM_SOUND="--audio-fifo-dir=/tmp/x"
mkdir /tmp/x
chown $USERNAME.$USERNAME /tmp/x
FIFO=/tmp/x/audio.fifo
echo "load-module module-pipe-sink sink_name=fifo file=$FIFO format=s16 rate=48000 channels=2" >> /oyunparki/default.pa
else
rm -rf /etc/xdg/autostart/sound.desktop
fi
# X-Spice Şifre Ayarları Yapıldı.
PARAM_PASSWORD="--disable-ticketing --password $PASSWORD"
unset PASSWORD
# Run Klasörleri Oluşturuldu.
mkdir -p /run/user/1000
chown $USERNAME.$USERNAME /run/user/1000
Xspice --port 5900 $PARAM_SOUND --auto --vdagent $PARAM_PASSWORD $DISPLAY > /dev/null 2>&1 &
sleep 1 && su $USERNAME -c "DISPLAY=$DISPLAY dbus-launch --exit-with-session xfce4-session" > /dev/null 2>&1
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment