Kaydet (Commit) 59694cfa authored tarafından Enes Baysan's avatar Enes Baysan

ufak fix

üst 1f203bbb
......@@ -32,7 +32,7 @@
# Giriş
Git kullanımımı daha efektif hale getirebilmek için **okumalar yaptım ve aldığım notları derleyerek** bu dökümanı 18/05/2020 tarihinde hazırladım. İlk defa `print('Hello World')` yazdığım zamanlar bana Git'i öğrenmemi ve kullanmamı öğütleyen [Yunus Eş Abi](https://github.com/codesignist)'me teşekkür ederim :innocent:
# Git Nedir?
Kısaca **Git** bir versiyon kontrol sistemidir diyebiliriz. Bu **açık kaynaklı** dağıtık versiyon kontrol sistemi sayesinde; projelerimizin versiyon kontrol takibini yapabilir, dünya çapında projelere katkıda bulunabilir, kendi projelerimizi dünya ile paylaşabilir ve projelerimizin mobilitesini artırabiliriz. Bu sistem sayesinde, bir projede aynı anda birden fazla kişi ile çalışabilir ve bir dosyada yapılan tüm değişiklikleri görüntüleyebiliriz.
Kısaca **Git** bir versiyon kontrol sistemidir diyebiliriz. Bu **açık kaynaklı** versiyon kontrol sistemi sayesinde; projelerimizin versiyon kontrol takibini yapabilir, dünya çapında projelere katkıda bulunabilir, kendi projelerimizi dünya ile paylaşabilir ve projelerimizin mobilitesini artırabiliriz. Bu sistem sayesinde, bir projede aynı anda birden fazla kişi ile çalışabilir ve bir dosyada yapılan tüm değişiklikleri görüntüleyebiliriz.
**Unutmamakta fayda var, Git != GitHub || GitLab**
# Temel Git Terimleri
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment