Kaydet (Commit) 3b43178b authored tarafından Enes Baysan's avatar Enes Baysan

git remote komutu

üst 761dee77
...@@ -859,7 +859,14 @@ Git repomuza birden fazla uzak sunucu ekleyebiliriz. İlk eklenen uzak sunucu he ...@@ -859,7 +859,14 @@ Git repomuza birden fazla uzak sunucu ekleyebiliriz. İlk eklenen uzak sunucu he
``` ```
git remote add uzak-sunucu1 UZAK_SUNUCU_ADRESI git remote add uzak-sunucu1 UZAK_SUNUCU_ADRESI
``` ```
Ve uzak-sunucu1 adındaki uzak sunucumuza repomuzu tanımladık. Bu uzak sunucuya dosyalarımızı,commit'lerimizi `push` ederken şu komutu çalıştırabiliriz. `git push uzak-sunucu1 master` Şu manaya gelmektedir: `git push` -> localdeki commit'leri gönder, `uzak-sunucu1` -> uzak sunucu adı / hangi uzak sunucuya gönderileceği, `master` uzak-sunucu1'deki master branch'ine push et. Ve uzak-sunucu1 adındaki uzak sunucumuza repomuzu tanımladık. Bu uzak sunucuya dosyalarımızı,commit'lerimizi `push` ederken şu komutu çalıştırabiliriz. `git push uzak-sunucu1 master` Şu manaya gelmektedir: `git push` -> localdeki commit'leri gönder, `uzak-sunucu1` -> uzak sunucu adı / hangi uzak sunucuya gönderileceği, `master` uzak-sunucu1'deki master branch'ine push et. <br>
Peki eklediğimiz uzak sunucuları nasıl göreceğiz? Bunun için ise `git remote` komutunu kullanmamız yeterlidir.
```
git remote
>>> akkp # açık kaynak kod platformu
origin # ilk eklediğimiz uzak sunucu (github)
```
## GitHub ile devam edelim ## GitHub ile devam edelim
GitHub üzerinden bir repo açtığımızı varsayalım. Ve repo'muzu ilk açtığında bizi böyle bir ekran karşılayacaktır. GitHub üzerinden bir repo açtığımızı varsayalım. Ve repo'muzu ilk açtığında bizi böyle bir ekran karşılayacaktır.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment