Kaydet (Commit) 3b43178b authored tarafından Enes Baysan's avatar Enes Baysan

git remote komutu

üst 761dee77
......@@ -859,7 +859,14 @@ Git repomuza birden fazla uzak sunucu ekleyebiliriz. İlk eklenen uzak sunucu he
```
git remote add uzak-sunucu1 UZAK_SUNUCU_ADRESI
```
Ve uzak-sunucu1 adındaki uzak sunucumuza repomuzu tanımladık. Bu uzak sunucuya dosyalarımızı,commit'lerimizi `push` ederken şu komutu çalıştırabiliriz. `git push uzak-sunucu1 master` Şu manaya gelmektedir: `git push` -> localdeki commit'leri gönder, `uzak-sunucu1` -> uzak sunucu adı / hangi uzak sunucuya gönderileceği, `master` uzak-sunucu1'deki master branch'ine push et.
Ve uzak-sunucu1 adındaki uzak sunucumuza repomuzu tanımladık. Bu uzak sunucuya dosyalarımızı,commit'lerimizi `push` ederken şu komutu çalıştırabiliriz. `git push uzak-sunucu1 master` Şu manaya gelmektedir: `git push` -> localdeki commit'leri gönder, `uzak-sunucu1` -> uzak sunucu adı / hangi uzak sunucuya gönderileceği, `master` uzak-sunucu1'deki master branch'ine push et. <br>
Peki eklediğimiz uzak sunucuları nasıl göreceğiz? Bunun için ise `git remote` komutunu kullanmamız yeterlidir.
```
git remote
>>> akkp # açık kaynak kod platformu
origin # ilk eklediğimiz uzak sunucu (github)
```
## GitHub ile devam edelim
GitHub üzerinden bir repo açtığımızı varsayalım. Ve repo'muzu ilk açtığında bizi böyle bir ekran karşılayacaktır.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment