Kaydet (Commit) 1f203bbb authored tarafından Enes Baysan's avatar Enes Baysan

ufak duzeltmeler

üst 3b43178b
......@@ -46,14 +46,14 @@ Kısaca **Git** bir versiyon kontrol sistemidir diyebiliriz. Bu **açık kaynakl
- Kısaca **Taahhüt** veya **Sözleşme** diyebiliriz. Bir dosyada yaptığımız değişikliklerin kalıcı değişiklikler olduğunun taahhüdünü vermemiz, sözleşmeyi imzalamamız gerekmektedir. Böyle ilgili dosya/dizinde yaptığımız değişiklikler **repository**'mize kaydedilir.
# Kurulum
[Git](https://git-scm.com/)'in official web sitesi üzerinden kurulum dosyasını indirebiliriz. Eğer ki Linux kullanıcısı isek `apt-get install git` diyerek sistemimize Git'i kurabiliriz.
- Git versiyon kontrol sisteminin yine Git ile kayıt altına alındığını da belirtmekte fayda var :blush:
[Git](https://git-scm.com/)'in official web sitesi üzerinden kurulum dosyasını indirebiliriz. Eğer ki Linux kullanıcısı isek (Debian tabanlı dağıtımlar için) `apt-get install git` diyerek sistemimize Git'i kurabiliriz.
- Git versiyon kontrol sisteminin yine Git ile kontrol edildiğini de belirtmekte fayda var :blush:
# Temel Terminal/Komut İstemcisi Bilgisi
- **Terminal Nasıl Açılır?**
- **Linux** Dağıtımlar:
- **CTRL + ALT + T** tuş kombinasyonu ile Terminal açılabilir. Uygulamalar penceresinden de Terminal'i seçerek açabilirsiniz
- **CTRL + ALT + T** tuş kombinasyonu ile Terminal açılabilir (Gnome masaüstünü kullananlar için). Uygulamalar penceresinden de Terminal'i seçerek açabilirsiniz
- **OS X**:
- **cmd + space(boşluk)** tuş kombinasyonu ile Spotlight'ı açtıktan sonra **Terminal** yazıp Enter'a basarak açabilirsiniz.
- **Windows**:
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment