Kaydet (Commit) 2273a220 authored tarafından Ömer SAVAŞ's avatar Ömer SAVAŞ 💬

Update README.md

üst b47a0444
......@@ -14,6 +14,19 @@ Uyguluma sorunsuz çalıştığı süre zarfında belirli aralıklarla bir Mqtt
Cihazın crontab ile uygun görülen bir zamanda günde bir sefer yeniden başlatılması önerilir.
## Bileşenler
1. Raspberry Pi (3 önerilir)
2. Mikro SD kart
3. Raspberry Pi Camera (Raspberry Pi 3 Model B + Night Vision Camera 5MP Wide Angle 135 Degree Fisheye Lens 1080P Camera Module)
4. SSD 1306 Oled LCD ekran (128*64)
5. RFID-RC522 rfid kart okuyucu
6. Kırmızı ve yeşil kesik baş led
7. 5V mini usb adaptor
8. Tek kanal 5v röle kartı (Opsiyonel)
9. 3D yazdırılmış kutu parçaları
10. Kaplama için yeteri kadar karbon folyo (Opsiyonel)
## Kurulum
1. ISO ile kurulum
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment