Kaydet (Commit) 29594ac6 authored tarafından Ali GOREN's avatar Ali GOREN

Promise Hataları çevirildi

üst 5226aeea
......@@ -1830,35 +1830,34 @@ try {
}
```
### Don't ignore rejected promises
For the same reason you shouldn't ignore caught errors
from `try/catch`.
### Promise Hatalarını Görmezden Gelmeyin
Aynı sebepten dolay `try/catch`'ten kaynaklanan hataları gözardı etmemelisiniz.
**Kötü:**
```javascript
getdata()
.then((data) => {
functionThatMightThrow(data);
verileriGetir()
.then((veri) => {
fonksiyonHataFirlatabilir(veri);
})
.catch((error) => {
console.log(error);
.catch((hata) => {
console.log(hata);
});
```
**İyi:**
```javascript
getdata()
.then((data) => {
functionThatMightThrow(data);
verileriGetir()
.then((veri) => {
fonksiyonHataFirlatabilir(veri);
})
.catch((error) => {
// One option (more noisy than console.log):
console.error(error);
// Another option:
notifyUserOfError(error);
// Another option:
reportErrorToService(error);
// OR do all three!
.catch((hata) => {
// İlk seçenek (console.log'dan daha çok bilgilendirici):
console.error(hata);
// Diğer Seçenek:
kullaniciyaHataGoster(hata);
// Diğer Seçenek:
hatayiServiseBildir(hata);
// Ya da üçünü de yapabilirsiniz!!
});
```
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment