Unverified Kaydet (Commit) c39e8e3a authored tarafından kurth4cker's avatar kurth4cker

Küçük değişiklikler.

üst e4381794
...@@ -22,26 +22,26 @@ kalin=$'\e[1m'; ...@@ -22,26 +22,26 @@ kalin=$'\e[1m';
if [[ "$(whoami)" != root ]]; then if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}" echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo ./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}" echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
exit 0 exit 0
fi fi
clear clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Hoş geldin arkadaşım. Demek Debian tabanlı bir dağıtım/iso yapmak istiyorsun, Tam yerine geldin! lafı uzatmadan hemen başlayalım zaten ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim..${sifirla}" echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Hoş geldin arkadaşım. Demek Debian tabanlı bir dağıtım/iso yapmak istiyorsun, Tam yerine geldin! lafı uzatmadan hemen başlayalım zaten ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} İlk önce depoyu güncelliyorum${sifirla}" echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} İlk önce depoyu güncelliyorum${sifirla}"
sudo apt update apt update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Depo Güncellendi${sifirla}" echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Depo Güncellendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yükleniyor..${sifirla}" echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yükleniyor..${sifirla}"
echo -e "${kirmizi}" echo -e "${kirmizi}"
sudo apt install debootstrap -y apt install debootstrap \
sudo apt install xorriso -y xorriso \
sudo apt install squashfs-tools -y squashfs-tools \
sudo apt install mtools -y mtools \
sudo apt install grub-pc-bin -y grub-pc-bin \
sudo apt install grub-efi -y grub-efi \
sudo apt install devscripts -y devscripts \
sudo apt install git -y git \
sudo apt install nano -y nano -y
echo -e "${sifirla}" echo -e "${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yüklendi${sifirla}" echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum aracı git ile çekilip .deb paketi haline getirilecek..${sifirla}" echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum aracı git ile çekilip .deb paketi haline getirilecek..${sifirla}"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment