Kaydet (Commit) b6cba617 authored tarafından Mehmet ÇALIK's avatar Mehmet ÇALIK

Merge branch 'master' into 'master'

Küçük değişiklikler.

See merge request !1
......@@ -22,26 +22,26 @@ kalin=$'\e[1m';
if [[ "$(whoami)" != root ]]; then
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Root özelliği almadan mı yapmaya çalışıyorsun? çok komiksin dostum...${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}sudo ./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
echo "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==>${sifirla} ${kalin}Örnek: ${turkuaz}./`basename $0`${sifirla} ${sifirla}"
exit 0
fi
clear
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Hoş geldin arkadaşım. Demek Debian tabanlı bir dağıtım/iso yapmak istiyorsun, Tam yerine geldin! lafı uzatmadan hemen başlayalım zaten ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim..${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} İlk önce depoyu güncelliyorum${sifirla}"
sudo apt update
apt update
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Depo Güncellendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yükleniyor..${sifirla}"
echo -e "${kirmizi}"
sudo apt install debootstrap -y
sudo apt install xorriso -y
sudo apt install squashfs-tools -y
sudo apt install mtools -y
sudo apt install grub-pc-bin -y
sudo apt install grub-efi -y
sudo apt install devscripts -y
sudo apt install git -y
sudo apt install nano -y
apt install debootstrap \
xorriso \
squashfs-tools \
mtools \
grub-pc-bin \
grub-efi \
devscripts \
git \
nano -y
echo -e "${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Gerekli paketler yüklendi${sifirla}"
echo -e "${kalin}${turkuaz}☪️ Mehmet ==> ${sari} Kurulum aracı git ile çekilip .deb paketi haline getirilecek..${sifirla}"
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment