Kaydet (Commit) 42203f8b authored tarafından trclkmehmet's avatar trclkmehmet

Hatalar Giderildi, Güncellendi

üst 8c6e5278
<p><strong>Deneme 1-2-3</strong></p>
\ No newline at end of file
<h3 style="color:red">Debian-İso-Olustur Nedir?</h3>
<p>Debian-İso-Oluştur; Debian tabanlı, içerisine istediğiniz paketi veya istediğiniz bir dosyayı koyabileceğiniz, istediğiniz şekilde özelleştirebileceğiniz, ve iso haline getirip dağıtabilmenizi amaçlayan bir script.</p>
<h3 style="color:red">İlk Önce Hangisini Çalıştıracağım?</h3>
<p>İlk Önce <b>İsoyap</b>'ı çalıştırıp tamamlandıktan sonra <b>Şİsoolustur</b>'u çalıştırın.
<hr>
Yardım, İletişim için = mehmetcalik248@gmail.com
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment